پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

ارزشیابی و سنجش عملکرد

ارزشیابی و سنجش عملکرد ارزشیابی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده. ارزشیابی تکوینی : هدف این ارزشیابی کسب اطلاع از نحوه یادگیری یادگیرندگان و تعیین نقاط قوت و ضـعف

ارزشیابی و سنجش عملکرد

ارزشیابی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده.
ارزشیابی تکوینی : هدف این ارزشیابی کسب اطلاع از نحوه یادگیری یادگیرندگان و تعیین نقاط قوت و ضـعف یـادگیری
آنان تشخیص مشکلات روش آموزش معلم دررابطه با هدف های مشخص و معین است علت نامگذاری این ارزشیابی امنیت که یادگیري هنوز در حال تکوین یا شکل گیری است.

 ارزشیابی تراکمی (تلخیص) 

این نوع ارزشیابی در پایان یک دوره است که نمره ارزشیابی تراکمی سرنوشت ساز است. هدف این نوع ارزشیابی اینسـت که آیا اهداف یادگیری قابل دسترس بود یا خیر یادگیرندگان تاچه میزانی به هدفهای اصلی دست یافته اند پیشرفت کلی آنها چه وضعی دارد. نتایج این ارزشیابی بیشتر برای قضاوت درباره یادگیری نهایی یادگیرندگان و به منظور تصـمیم گیریهـای پـرورش و نیـز برای قضاوت درباره اثر بخشی کارمعلم و میزان توفیق او در پیاده کردن مراحل مختلف طرح مختلف طرح آموزش او مـورد استفاده قرار می گیرند. بازخورد حاصل از ارزشیابی تکوینی که در ضمن آموزش اجرا می شود در بهبود کیفیت هدفهای دقیـق درس و بـازخورد حاصل از ارزشیابی تراکمی که در پایان واحد درسی اجرا می شود در رفع نـواقص شـیوه هـای کلـی یـادگیري بـه دانـش آموزان و دانشجویان کمک می کند. 
ارزشیابی های پرورش را از لحاظ ملاك مورد استفاده به دو دسته تقسیم می کنند. 
ارزشیابی ملاکی و ارزشیابی هنجاری

ارزشیابی ملاکی : مبتنی بر ملاك مطلق و ارزشیابی هنجاری متکی بر ملاك نسبی است. وقتی ما نمره یک دانش آموز رادر رابطه با یک ملاك یا معیار از پیش تعیین شده تفسیر می کنیم ارزشیابی ما جنبه ملاکی دارد. و وقتی نمره آن دانش آموز را در مقایسه با نمرهای دانش آموزان دیگر تفسیر می کنیم ارزشیابی هنجاري را به کار می بریم. کسب موفقیت در آزمونهاي ملاکی مستلزم یادگیري هدفهای آموزش مورد نظر در سطح بخصوص است که معلم تعیـین می کند. بنابراین ارزشیابی ملاکی بر هدفهای دقیق آموزش (هدفهای رفتاری) مبتنی است. نقش اصـلی ایـن آزمونهـا آن است که تعیین می کند که آیا دانش آموز مطلبی را که قرار بوده است بیاموزد به میـزان دلخـواه آموختـه اسـت یـا نـه. 

ارزشیابی ملاکی

ارزشیابی ملاکی مرز سنتی میان آموزش و ارزشیابی را از میان برداشته و آنها را با هم تلفیق کرده است. آزمونهای مختلف میزان شده هوش، اسـتعداد و پیشـرفت تحصـیلی و همچنـین آزمونهـای ورودی دانشـگاهها از جملـه نمونه های آزمون هنجاري هستند. اما آزمونهای گواهینامه رانندگی و اکثر آزمونهایی که معلمان براي ارزشـیابی از دروس خـود بـه کـار مـی گیرنـد. و نیـز آزمونهای نهایی دوره های دبستان راهنمایی و دبیرستان براصول ارزشیابی ملاکی مبتنی هستند. ارزشیابی ملاکی را غالباً پرورشکاران و متخصصان آموزش مورد حمایـت قـرار مـی دهنـد امـا متخصصـان روان سـنجی و سازندگان آزمونهاي روانی اغلب ارزشیابی هنجاری را ترجیح می دهند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات