پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

عوامل موثر در ایجاد ارزشیابی هنجاری

عوامل موثر در ایجاد ارزشیابی هنجاری الف) روش استفاده از ملاك نسبی دراندازه گیري و ارزشیابی ازعلاقه روانشناسان به اندازه گیري تفاوتهای فردی آدمیـان سرچشمه می گیرد.  ب) عامل دیگري که به ارزشیابی هنجاری شهرت داده است مفهوم م

عوامل موثر در ایجاد ارزشیابی هنجاری

الف) روش استفاده از ملاك نسبی دراندازه گیري و ارزشیابی ازعلاقه روانشناسان به اندازه گیري تفاوتهای فردی آدمیـان سرچشمه می گیرد. 
ب) عامل دیگري که به ارزشیابی هنجاری شهرت داده است مفهوم منحنی بهنجار است. سیاستهای برنامه ریزي درسی روشهای آزمون سازی، شیوه های ارزشیابی و نمره گذاری همـه از پدیـده منحنـی بهنجـارحمایت می کنند. 
ج) عامل دیگر که سبب ابقاء ملاك نسبی به عنوان زیربنای ارزشیابی هنجاري پیشرفت تحصیلی بوده مقاصد و هـدفهای آموزش و پرورش رسمی است. 
د) انتخاب افراد با استعداد و نخبگان. 

عوامل موثر در ارزشیابی ملاکی 

الف) طرفداران ارزشیابی ملاکی تفاوتهای فردی را قبول می کنند ولی ادعـا مـی کننـد کـه بـا روشـهای آمـوزش غیـر از
روشهای متداول می توان این تفاوتها را به حداقل رسانید. از جمله این روشها، روش آمـوزش در حـد متوسـط و آمـوزش فردي است. 
بلوم یکی از مدافعان ارزشیابی ملاکی می گوید : اگـر شـرایط مناسـب آموزشـی فـراهم آینـد. تقریبـاً همـه یادگیرندگان به حد مطلوبی از سطح یادگیري دست خواهند یافت و اختلافات موجود میان آنها از لحاظ میزان یـادگیری به حداقل کاهش خواهد یافت. تفاوتهایی که در مراحل مقدماتی تحصیلی (تا کلاس سوم ابتدایی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ظاهر مـی شـوند و در طول سالهای بعدي تحصیلی باقی مانده و حتی افزایش می یابند.در پژوهشهای مورد استتا بلوم از تا برای کلاسهای متوالی و از تا برای کلاسهای غیرمتوالی گزارش شده است.

نتایج نمرات تراکمی پس از آموزش فردی در حد متوسط پراکندگی نمره های پیشرفت تحصیلی فردی درحد متوسط در گروه کنترل  رابط بین نمرات استعداد و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی فردی درحد متوسط در گروه کنترل نتایج پژوهش بالا نشـان می دهد که اگر شرایط آموزش متناسب با نیازهای فردی دانش آموزان باشد تفاوتهای موجود در یادگیري آموزشگاهی یا به کلی از بین خواهند رفت یا به میزان قابل توجهی کاهش خواهند یافت. به گفته بلوم در اختلافات موجود در بین یادگیرندگان از لحاظ یادگیری بیشتر اختلافاتی مصنوعی و سـاخته و پرداختـه شرایط نامطلوب یادگیري آموزشگاهی هستند.

عامل دوم موثر برایجاد ارزشیابی های هنجاری

عامل دوم موثر برایجاد ارزشیابی های هنجاری یعنی منحنی بهنجار را نیز بلوم و همکاران ارزشیابی می کنند و اظهار می دارند که توزیع بهنجار براساس یک پدیده کاملاً تصادفی و بی هدف تهیه شده است. اما آموزش و پـرورش یـک فعالیـت هدفدار است. 
در رد عامل سوم : می توان گفت که وظیفه آموزشگاه های جوامع پیچیده امروزی این است که دانش و مهارتهـای لازم را در اختیار همه افراد بگذارند تا آنان را قادر سازند زندگی اجتماعی خود را اداره کنند. 

شرطی سطح بالا : 

می توان از محرك شرطی به عنوان محرك شرطی دوم استفاده و پاسخ شرطی دیگري را تولید کرد یا به معنای دیگر بـا جایگزینی محرك شرطی با محرك شرطی.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات