پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقیاس های بالینی در آزمون ام ام پی آی

مقیاس های بالینی در آزمون ام ام پی آی MMPI مقیاس 1 : خودبیمارانگاری این مقیاس شامل 32 ماده است در و اصل براي تشخیص بیماران دچار اختلال خود بیمار پنداری طراحی شده است.

مقیاس های بالینی در آزمون ام ام پی آی
MMPI

مقیاس 1 : خودبیمارانگاری

این مقیاس شامل 32 ماده است در و اصل براي تشخیص
بیماران دچار اختلال خود بیمار پنداری طراحی شده است.

- مشخصه این نشانگان اشتغال ذهنی با بدن و ترس از 
بیماری و مریضی است.
- یک مقیاس منش شناختی است که رفتارهای دراز مدت را 
منعکس می کند.
- در افرادی دارای نمره بالا چون سطح بینش پایین است،
داوطلبان خوبی برای روان درمانی نیستند.

مقیاس۲

افسردگی D
- یک مقیاس خلق یا حالت روانی است که درجه بدبینی یا غمگینی احساس شده توسط شخص هنگام اجرای آزمون را اندازه می گیرد.
- به ندرت به تنهایی برافراشته است و معمولا با یک یا دو مقیاس دیگر بر افراشته دیگر همراه آن است و چگونگی افسردگی را نشان می دهد.
- این مقیاس 57 ماده ای به خودپنداره ضعیف، اندوه، بدبینی و ناامیدی مربوط است.
- برافراشتگی متوسط در مقیاس 2 نشان دهنده یک شخص واقع بین و عینی است که دارای افکار سنجیده و تامل کننده است.
- در برافراشتگی بالا در مورد خطر خودکشی باید ارزیابی بیشتری انجام شود بویژه اگر مقیاس های ۴،۷،۸ یا ۹ نیز برافراشتگی متناظر داشته باشند.
- سطح متوسط افسردگی نشانه مثبتی برای روان درمانی 

مقیاس 3 :Hy هیستری

- مقیاس 3 دارای 60 ماده است و در اصل برای تشخصی بیماران دچار اختلال حرکتی یا حسی روانزاد طراحی شده بود.
- مقیاس 3 مقدار و نوع انکار را مشخص می کند.
- برافراشتگی مقیاس 3 همراه با برافراشتگی مقیاس و 1 kبهترین شاخص برای انکار عوامل روانی است.
- در تفسیر این مقیاس باید اول برافراشتگی خود مقیاس ارزیابی کنید، دوم حوزه های انکار با را بررسی مقیاس هایی که نمرات شان پایین تر از مقیاس 3 است، شناسایی کنید، سوم با مقیاس های 1 و 2 مقایسه نمایید.
- زنان دارای مقیاس 3 افراشته معمولا یک هوس رانی و عطش جنسی زمینه ساز دارند با که پایین آمدت بیشتر مقیاس 7 آشکار تر می شود.است.

مقیاس 4 :Pd انحراف روانی - اجتماعی

- دارای 50 ماده است که به بی تفاوتی اجتماعی، فقدان
سازگاری اجتماعی مانند مشکلات با خانواده، مقام های
قدرت و بیگانگی اجتماعی مربوط می شوند.
- عبارت کلیدی در برافراشتگی این مقیاس جنگیدن علیه چیزی است.
- دیگران را نیازمند تغییر می دانند . باور : حق با من است
- هیجان سحطی نسبت به دیگران، فقدان همدردی و همدلی 
- شورش علیه خانواده و جامعه

مقیاس 5 :MF مردانگی  زنانگی

- هدف اولیه از طراحی این مقیاس شناسایی مردان همجنس گرا و دچار سردرگمی هویت بود.
- شامل 56 ماده است که علایق زیبایی شناختی ، انتخاب شغل و کنش پذیری مرتبط است.
- برای مردان نمره خام بالا و برای زنان نمره خام پایین برافراشتگی محسوب می شود. 
- مقیاس 5 در انتهای زنانه مقیاس (نمره بالا برای مردان و نمره پایین برای زنان) ممکن است علاقه به دیگران، اهمیت دادن به روبط و در انتهای مردانه (نمره پایین برای مردان و نمره بالا برای زنان) عمل گرایی، بقا و مراقبت از خود را اندازه گیري می کند.

مقیاس 6 :Pa پارنویا

- شامل 40 ماده است که 6 سه چیز را اندازه گیری می کند: 
بدگمانی، حساسیت بین فردی و حق به جانب بودن.
- این مقیاس برای اشخیص افراد دچار حالات پارانوییدی 
طراحی شده است.
- مقیاس 6 به ندرت به تنهایی برافراشته است بلکه معمولا
مقیاس های دیگر هم همراه با آن برافراشته هستند. همچنین به ندرت این مقیاس بلندترین مقیاس نیمرخ است بلکه به احتمال زیاد دومین یا سومین مقیاس بلند است.

مقیاس 7 :Pt ضعف روانی 

- از 48 ماده تشکیل شده که به اضطراب، ترس ، اعتماد به نفس پایین ، حساسیت بی مورد دمدمی بودن مربوط است.
- این مقیاس اضطراب منشی کلی و مزمن دیرینه را اندازه می گیرد. تغییر پذیري در اضطراب بستگی به این دارد که کدام مقیاس همراه با 7 برافراشته است.
- برافراشتگی این مقیاس ممکن است نشان دهنده تفکر مرزی، نشخوار ذهنی ، رفتارهای تشریفات وسواسی باشد.
- بین مقیاس 7 و 8 همبستگی بالایی وجود دارد، اما تشخیص و پیش آگهی به بلندی نسبی آنها بستگی دارد: الف) وقتی 7 بلندتر از مقیاس 8 باشد، به این معنا است که شخص هنوز تلاش می کند تا با مشکل خود بجنگد، و دفاع های خود را به گونه نسبتا موثری به کار می برد.
 ب) وقتی برافراشتگی هردو مقیاس بالای 75 و مقیاس 8 بلندتر باشد، احتمال وجود مشکل جدی تر بالا است زیر شخص خیلی گم گشته است.
- بعد زمینه ساز مقیاس 7 توانایی سازمان دادن ، وقت 

مقیاس 8 :Sc اسکیزوفرنیا

- شامل 78 ماده است که درباره بیگانگی و انزوای اجتماعی ، ادراکات عجیب و غریب، شود. شکوه هاي مربوط به بیگانگی با خانواده و دشواری در تمرکز و کنترل تکانه ها مربوط می شود.
- این مقیاس نشانگر تحریف جهان توسط فرد است. همچنین به هویت خود نیز مربوط می شود.
- مقیاس 8 جزو آن دسته از مقیاس های بالینی است که اغلب برافراشته می شود و تفسیر آن ممکن است به تصمیم گیری های حساس از سوی آزمونگر بینجامد.
- مقیاس 8 گم گشتگی ذهنی را می سنجد هر چه برافراشتگی بالاتر باشد، گم گشتگی یا کنفوزیون شخص بیشتر است.
- برافراشتگی مقیاس 8 ممکن است ناشی از گم گشتگی مزمن یا موقتی باشد. در مورد گم گشتگی موقتی پیش آگهی بهتر است. برافراشتگی های بالاتر از 90 معمولا ناشی از فشار روانی موقعیتی است. 
- بعد زمینه ساز مقیاس 8 را تخیل تشکیل می دهد.

مقیاس ۹

- شامل 46 ماده است که خود محوری ، بزرگ منشی و تحریک پذیری را می سنجد.
- همچنین به هیجان خواهی ، سطح بالاي فعالیت، اعتماد به خود، رقابت جویی، ناشکیبایی نیز مربوط است.
- این مقیاس انرژی روانی را می سنجد. هرچه برافراشتگی مقیاس بالاتر باشد، شخص دارای انرژی بیشتري است و برای مصرف آن جهت انجام فعالیت احساس اجبار می کند.
 - عنصر دیگر همراه با برافراشتگی مقیاس 9 افزایش گوناگونی و چندگانگی افکار است.
- الزاما نشانگر حالت کلاسیک مانیایی نیست.
- مردان در این مقیاس نمره بالاتر ز زنان می گیرند.
- با سطح تحصیلات همبستگی مثبت دارد.
- ترکیب نمرات خام مقیاس های 4و 9 و L شاخصی با عنوان ” شاخص ناپختگی ” می سازد. نمره برش 49 پیش بینی کننده خوبی برای برکناری از کار است.

مقیاس 10 : Si درونگرایی اجتماعی 

- این مقیاس شامل 69 ماده است که معذب بودن در موقعیت های اجتماعی را در بر می گیرد. اجتماعی ، احساس نا ایمنی ، نگرانی و عدم مشارکت در فعالیت های اجتماعی در برمیگیرد.
- هر اندازه این مقیاس بلند تر باشد ، شخص تنها بودن را بیشتر ترجیح می دهد و برعکس.
- نمره دانشجویان معمولا در دامنه پایین است.
- این مقیاس معمولا در سطح بالا با مقیاس های 7 ،2 و 8 همراه است.
- بعد زمینه ساز این مقیاس را خود پیروی تشکیل می دهد.
- کم رویی یا خودآگاهی افزایش یافته، اجتناب اجتماعی ، بیگانگی با خود و دیگران خرده مقیاس های این مقیاس می باشند.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات