پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

تنفس برای کنترل خشم

تنفس برای کنترل خشم اين شيوه از زمره روشهای اصلی مديريت خـشم اسـت كـه بايـستی در طـرح كنترل خشم هركسی گنجانده شود. 

تنفس برای کنترل خشم

اين شيوه از زمره روشهای اصلی مديريت خـشم اسـت كـه بايـستی در طـرح كنترل خشم هركسی گنجانده شود. 
تنفس ميتواند بصورت رسمی و يا غيررسـمی مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. در ساده ترين سبك، ميتواند بمعنـای چنـد نفـس عميـق و تفكـر بجـای عمـل به منظور عكس العمل باشد. همچنين ميتوانـد بمعنـای تـرك كـردن موقعيـت تحريك كننده و افزايش دهنده خشم باشد و يا اينكه براحتی بيخيـال ادامـه بحثی شد كه محرك خشم است. شيوه رسمی استفاده از تـنفس شـامل مـواردی می شـود كـه بـا ديگـران در ارتباطيم.

ترك موقعيت

اين ارتباطات ممكن است شامل اعضای خانواده، دوستان، و همكاران شود. در موقع استفاده از شيوه رسمی می بايست توافـق و يـا طرحی از پـيش سنجيده شده، وجود داشته باشد بطوريكه تمام گروههای دخيل بتوانند اعـلام تنفس كرده و از قبل بر روی آن توافق كرده باشند

. در صورت لزوم، شخصی كه خواستار تنفس می شـود، می توانـد موقعيـت را ترك كند. بسته به آن كه گروه حس كند می تواند با موفقيت بحـث را بـه سـرانجام برساند، شخص بر اساس توافق می تواند به ادامه بحث برگردد و يـا آنكـه آنرا به حالت تعليق درآورد. تنفس دارای اهميت است زيرا كه می توانـد در گرمـاگرم بحـث، بطـور مـوثر مورد استفاده قرار گيرد. حتی اگر خشم كسی، بر اساس خشم سنج، بسرعت در حال افزايش باشـد، بـا استفاده از تنفس و ترك موقعيت، ميتواند از رسـيدن بـه نمـره ده جلـوگيری نمايد.  تنفس در كنار استراتژيهای ديگر هم موثر است.

برای مثال میتوانيـد زمـانی برای بيرون رفتن و قدم زدن بدست آوريد. همچنين مـی توانيـد زمـان تـنفس داشته باشيد و در اين حين به يك دوست مطمئن و يا يكی از اعضای خانواده تلفن كنيد و يا اينكه در دفترتان يادداشت كنيد. ساير استراتژيها به آرام شدنتان در حين تنفس ياری خواهند رساند. 
 

آرامش از طريق نفس كشيدن

با تمرين يك نفس عميق بعنوان روش و تكنيكی برای رسيدن به آرامش، به پايان می بريم. ميتوانيد اين تمرين را بر روی خـود و بـا تمركـز بـر روی تنفستان انجام دهيد، چند نفس عميق بكشيد و سـعی كنيـد هـر گونـه تنش و فشاری كه در بدن داريد، رها كنيد. تا جايی كه امكـان دارد بايـد ايـن تمرين را انجام دهيد، به اين صورت: 
 بر روی صندلی آرام بگيريد. در صورت تمايل چـشمانتان را ببنديـد و در غيـر اين صورت به كف اتاق خيره شويد. چند لحظه صبر كنيد تا بخود بياييد. اكنون وضعيت بدن خود را درك كنيد. دنبال فشار و تنش باشيد؛ از پاهايتـان شروع كنيد تا به سرتان برسـيد. بـه هـر فـشاری و تنـشی كـه در پاهايتـان، شكمتان، دست و بازوها، گردن و صورت، حس می كنيد، توجه نماييد. حال به تنفستان توجه كنيد. به دم و بازدم و هوايی كه از شـشهايتـان خـارج می شود توجه كنيد. اين مورد ميتواند بسيار آرامش بخش باشد. 

يك نفس عميق بكشيد. توجه كنيد چطور ششها و سينه تان منبسط می شود. اكنون به آرامی نفستان را از راه بينی بيرون دهيد. دوباره نفسی عميق بكشيد. سينه و ششهايتان را مملو از هوا كنيد. ببييد چـه مقدار هوا ميتوانيد بـه درون بكـشيد. بـرای چنـد ثانيـه هـوا را در سـينه تـان محبوس كنيد. اكنون به آرامی هوا را بيرون دهيد. بطور آرام و پيوسـته يكبـار ديگر هوا را به درون بكشيد. برای چند ثانيه محبوسش كرده و سپس خارجش كنيد.  برای چند دقيقه به همين شيوه نفس بكشيد.

بر روی نفستان تمركز كنيـد. بـا هر دم و بازدم حس كنيد كه بدنتان بيشتر و بيشتر آرام می شـود. از نفـستان استفاده كنيد تا تمامی ته مانده های تنش را دور كنيد. اكنون نفس عميق ديگری بكشيد. هوا را كاملا بـه درون كـشيده و بـرای يـك ثانيه حبسش كرده و سپس بيرونش دهيد. دوباره نفس كشيده، حبس كنيد و
رها سازيد. آنقدر ادامه دهيد تا نسبت به نفستان هنگامی كه ششهايتان را پر ميكند، آگاهی كامل بدست آوريد. يكبار ديگر نفسی عميق بكشيد بـرای يـك ثانيه حبسش كرده و سپس رهايش كنيد. اين تمرين تنفسی ميتوانـد در سـه دم و بـازدم عميـق خلاصـه شـود. حتـی می تواند در به آرامش رسيدن هنگام اوج گيری خشمتان موثر باشد. مـی توانيـد

اين تمرين را در خانه، سركار، در اتوبوس، در هنگام انتظار سر يك قـرار و يـا حتی هنگام راه رفتن، انجام دهيد. 

نكته كليدی در كاربرد اين روش بعنوان روشی موثر برای رسيدن به آرامـش، در استفاده گاه و بيگاه و اعمال آن بر روی موقعيتها گوناگون می باشد.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات