پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

پیش آمدها و علایم خشم

پیش آمدها و علایم خشم ۱. اتفاقاتی كه باعث برانگيختن خشم مي شوند.  هنگامب كه عصبانی می شويد، بدليل اينست كـه بـا يـك حادثـه در زنـدگی روبه رو شده ايد كه باعث تحريـك خـشمتان شـده اسـت. در بـسياری مـوارد، حوادث خاص كه در يك ز

پیش آمدها و علایم خشم

۱. اتفاقاتی كه باعث برانگيختن خشم مي شوند. 

هنگامب كه عصبانی می شويد، بدليل اينست كـه بـا يـك حادثـه در زنـدگی روبه رو شده ايد كه باعث تحريـك خـشمتان شـده اسـت. در بـسياری مـوارد، حوادث خاص كه در يك زمينه حساس اتفاق می افتند.

اين موضوعات حـساس و یا پرچم سرخ معمولا به موارد ديرپا برميگردند كـه براحتـي منجـر بـه ايجاد خشم می شوند. علاوه بر اتفاقاتی كه اينجا و آنجا تجربه ميكنيد، ممكـن است يادآوری حادثه ای كه در گذشته روی داده باعث خـشمگين شـدنتان در زمان حال شود. درباره اين حوادثی كه در گذشته روی داده اند و حتـی اكنـون باعث عصبانيتان می شود، فكر كنيد. 
در اينجا چند مثال كه می توانند باعث تحريك خشم شوند، می آوريم: 

 • • انتظار طولانی در مطب دكتر 
 • • تراكم ترافيك 
 • • اتوبوسهای شلوغ 
 • • شوخی يك دوست درباره يك موضوع حساس 
 • • پس داده نشدن پولی كه به دوستتان قرض داده بوديد 
 • • براي گناه نكرده،متهم شويد
 • • مجبور شويد بهم ريختگی و اغتشاشی كه شخص ديگری بوجود آورده را سر و سامان دهيد 
 • • داشتن يك هم اطاقی شلخته 
 • • همسايه ای كه صدای موسيقی را بسيار بلند می كند 
 • • پشت خط تلفن برای مدت طولانی منتظر بمانيد 
 • • آدرس اشتباهی دريافت كنيد 
 • • پخش شدن شايعاتی نادرست در مورد بازگشت دوباره بيماريتان 
 • • دزديده شدن پول و اموالتان 

 
چند مورد از اتفاقات كلي و موقعيتهايي كه باعث تحريك خشمتان مي شـوند
را نام ببريد. 

چند مورد از حوادث و موقعيتهايي كه داراي نشان پرچم سرخ بوده و باعث خشمگين شدنتان می شوند را نام ببريد. 

 
2. علائم خشم: رده بندی چهارگانه علائم 

دومين روش مهم برای نظارت بر خشم، شـناخت علائمی اسـت كـه هنگـام مواجهه با اتفاقات تحريك كننده خشم روی ميدهند.اين علائـم نـشانه هـای هشدار دهنده ای هستند كه به شما يادآوری می كنند كه در آستانه عـصبانيت هستيد و خشمتان رو به فزونيست. علائم را ميتوان در چهار دسـته رده بنـدی كرد: فيزيكی، رفتاری، احساسی، و شناختی (يا فكری). 
بعد از هر دسته، علائمی را هنگام خشم متوجه می شويد را نام ببريد. 
 
الف) علائم فيزيكی (بدنتان چگونه عكس العمل نـشان مـی دهـد مـثلا ضـربان قلبتان افزايش می يابد، گرفتگی سينه، گرگرفتی و سرخ شدن سيما) 
 
ب) علائم رفتاری (چه می كنيد مثلا مشت كردن انگشتان، بلند كردن صدا، خيره شدن به ديگران) 
 
ج) علائم احساسی (احساسات ديگری كه همراه خشم ايجـاد مـی شـوند بـرای مثال ترس، رنجيدن، حسادت، بی حرمتی)
 
د) علائم شناختی (در هنگام عكس العمل نسبت به واقعه، به چه مـی انديـشيد برای مثال سرزنش كردن خود، تصور پرخاشگری و انتقام جويی) 

۳. كنترل پروسه: نظارت هفتگی بر خشم 

در هر جلسه هفتگی، يك "كنترل رويه خواهد بود تا به عنوان تکلیف انجام شود و در جلسه بعدی بالاترين ميزان خشمی كه بر اساس مقياس خشم ذكـر شد، اندازه گيری شده و در جلسه بعدی بيان گردد. از شما درخواست خواهـد شد تا حوادثی كه باعث تحريك خـشمتان مـی شـود، علائمی كـه همـراه بـا خشمتان می آيند و استراتژی های كه برای مديريت خشمتان استفاده می كنيد را بشناسيد و تشخيص دهيد. 
نمونه زير در آزمـودن شـما بكار خواهد رفت: 
 
الف) در هفتـه گذشـته، بـالاترين عـدد بـر اسـاس مقيـاس خـشمتان، چنـد بوده است؟
 
ب) چه حادثه ای باعت تحريك خشمتان شد؟
 
ج) چه علائمی با اين رويداد تحريك كننده خشم، همراه بود؟ 
علائم فيزيكی..... 
علائم رفتاری..... 
علائم احساسی....
علائم شناختی.....

د) برای اجتناب از رسيدن به نمـره ده در خـشم سـنج از چه شیوه های استفاده كرديد؟ 

برای هر روز از هفته پيش رو بالاترين عدد را نظاره كرده و ثبت نماييد. 
 شنبه، يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعهنیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات