پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

آرامش از طريق تمرين گام به گام آرامش عضلانی

آرامش از طريق تمرين گام به گام آرامش عضلانی هفته گذشته تمرين تنفس عميـق را بعنـوان تكنيكی آرامـش بخـش انجـام داديد.در اينجا با تمرين گام به گام آرامش عضلانی آشنا ميشويد. تا جايی كه امكان داريد بايد اين تمـرين را انجـام دهي

آرامش از طريق تمرين گام به گام آرامش عضلانی

هفته گذشته تمرين تنفس عميـق را بعنـوان تكنيكی آرامـش بخـش انجـام داديد.در اينجا با تمرين گام به گام آرامش عضلانی آشنا ميشويد. تا جايی كه امكان داريد بايد اين تمـرين را انجـام دهيـد.

دسـتورالعمل آن بـه شرح زير است: 

لحظه ای نشسته و آرام بگيريد. اكنون مانند هفته گذشـته، بـر روی تنفستان تمركز كنيد. نفسی عميق بكشيد. برای يك ثانيه حبـسش كنيـد. اكنـون بطـور كامل هوا را خارج كنيد. دوباره نفس عميقی بكشيد. سينه و ششهايتـان را پـر كنيد. اكنون به آرامی هوا را بيرون دهيد. يكبـار ديگـر هـوا را بـه آرامـي درون كشيده، حبسش كرده و و سپس رهايش سازيد. حال، در حين اينكه به تنفس عميقتان ادامه می دهيـد، بـه دسـتانتان توجـه كنيد. مشتتان را سخت بفشاريد. اين فشار را نگه داريـد.

اكنـون مـشتتان را بـاز كنيد و بگذاريد انگشتانتان باز شده و دستانتان كاملا آرام گيرند. دوباره، بسختی مشت كنيد. نگه داريد و رها كنيد. تصور كنيـد تمـام تـنش در طول انگشتانتان حركت كرده و خارج ميشود. به تفاوت بـين تـنش و آرامـش كامل توجه كنيد. اكنون توجه تان را به بازوهايتان معطوف كنيد. بازويتـان را بپيچانيـد.

مـشتها و ساعدتان را بكشيد. اين تنش را نگه داريد و سپس آزادش كنيـد. اجـازه دهيـد بازوها و دستانتان بر روی پايتان قرار گيرند. حس كنيد كه تـنش از بازوهـا در حال تخليـه شـدن اسـت. دوبـاره ايـن كـار را انجـام دهيـد. بگذاريـد تـنش از بازوهايتان خارج شود. تنش را با آرامش عضلانی جايگزين كنيد. اكنون شانه هايتان را به سمت گوشهايتان بالا ببريد.

واقعا شانه هايتان را تحـت فشار قرار دهيد. برای لحظاتی تنش را نگه داريد. حال به آرامی شـانه هايتـان را پايين آورده و تنش را رها كنيد. بگذاريد تنش از شانه هايتان رخت بربندد و به سمت بازو سپس انگشتانتان برود. بهوش باشيد كه عضلاتتان بعد از آرام گيری چه حس متفاوتي دارند. حال به گردن و صورتتان توجه كنيد. با قيافه يـا شـكلك عضلاتـشان را تحـت فشار قرار دهيد. گردن، فك و پيشانی را تحت فشار قـرار دهيـد. نگـه داريـد و سـپس رهـايش كنيد. اجازه دهيـد عـضلات آرواره و گـردن آرام شـوند. تمـام چـين و چـروک پيــشانی ناشــی از فــشار را برطــرف كنيــد. يكبــار ديگــر ايــن كــار را انجــام دهيد. هوشيار باشيد كه چگونه عضلات سر و اطراف چشمانتان در حدقه آرام می گيرند مانند اينكه درون سرتان فرو می روند. گلو و فكتان را رها كنيد تا آرام شوند. عضلان اطراف گوشها را رها كنيد. حـس كنيد كه چگونه تمام فشار و تنش در عضلات گردنتان رها شده اند. حال بـرای چند لحظه بايستيد. در بدنتان دنبال تنش بگرديد و در صورت يـافتن، آزادش كنيد. توجه كنيد كه وقتی عاری از تنش شديد، بدنتان چه حسی دارد.

هنگامی كه آماده شديد، چشمانتان را باز كنيد. 
چطور بود؟ آيا هيچ حس جديدی داشتيد؟ اكنـون بـدنتان چـه حـسی دارد؟
وضعيت ذهن و روانتان چگونه است؟ آيا بين موقعيت الان و موقعيـت قبـل از شروع تمرين، تفاوتی حس مي كنيد؟نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات