پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

دايره پرخاشگری

دايره پرخاشگری قسمتی از خشم را می توان به صورت سه حالـت در نظـر گرفـت: اوج گـرفتن، انفجار و بعد از انفجار. اين سه حالت با هم تشكيل دهنـده دايـره پرخاشـگری هستند.

دايره پرخاشگری

قسمتی از خشم را می توان به صورت سه حالـت در نظـر گرفـت: اوج گـرفتن، انفجار و بعد از انفجار. اين سه حالت با هم تشكيل دهنـده دايـره پرخاشـگری هستند.

حالت اوج گرفتن با نشانه هايی مشخص ميشود كه نشان دهنده شـكل گيـری خشم هستند. شايد بخاطر داشته باشيد كه، علائم، نشانه های هشدار دهنده و يا عكس العمل هايی نسبت به حوادث محرك خشم، هستند. اگر مرحله اوج گيری بی محابا ادامه يابد، به حالت انفجار خواهد رسـيد.

حالـت انفجار بوسيله يك تخليه غيرقابـل كنتـرل خـشم كـه ممكـن اسـت بـصورت پرخاشگری زبانی و يا فيزيكی به نمايش درآيد، مشخص ميشود. حالت بعد از انفجار بوسيله پيامدهای منفی كه حاصل پرخاشگری زبـانی و يـا فيزيكی ابراز شده در حالت انفجار هـستند، مـشخص ميگـردد. ايـن عواقـب ممكن باعث به زندان افتادن، پرداخـت خـسارت، اخـراج از محـل كـار، محروم شدن از دوره درمانی و يا خدمات اجتماعی، از دسـت دادن خـانواده و كـسانی كه برای شخص عزيزند و يا احساس گناه، شرمندگی و پشيمانی باشد. 
 

دايره پرخاشگری و خشم سنج

توجه كنيد كه حالات اوج گيری و انفجار در دايره پرخاشگری بـا مرحلـه و يـا نقاطی بر روی خشم سنج منطبق هستند. امتياز زير ده در خشم سنج نشان دهنده حالت اوج گيريست، يعنی مرحله بوجود آمدن خـشم. از طـرف ديگـر،
حالت انفجار با امتياز ده بر روی خشم سنج مطابقت دارد. يك امتياز ده بر روی خشم سنج به اين معناست كه كه شما كنتـرل خـود را از دسـت داده و خـشم خود را بصورت پرخاشگری زبانی و يا فيزيكی ابراز كرده ايد كه منجر به عواقب منفی ميشود. يكي از اهداف اصلی مديريت خشم، جلـوگيری از رسـيدن بـه حالـت انفجـار است. اين مهم بوسيله استفاده از خشم سنج بمنظور نظـارت بـر تغييـر درجـه خشم، توجه به نشانه های هشدار دهنده كه معلوم مـيكننـد خـشم در حـال شكل گيری است و اسـتفاده مناسـب و بجـا از اسـتراتژيهـای طـرح كنتـرل خشمتان به منظور توقف اوج گيری خشم، بدست می آيد. در صورتی كه از حالت انفجار جلوگيری بعمل آيـد، حالت بعـد از انفجـار روی نخواهد داد و دايره پرخاشگری، شكسته خواهد شد. 
 
اگـر بـر روی خـشم سـنج بـه نمـره هفـت برسـيد، در چـه حـالتي از دايـره پرخاشگری هستيد؟ 
 
اگر بر روی خشم سنج به نمره ده برسيد، در چه حالتی هستيد؟نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات