پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

نمونه‌ای از بازی های آموزشی از نظر پیاژ

نمونه‌ ای از بازی های آموزشی از نظر پیاژه ۱. ثبات مایعات سه عدد ظرف شفاف تهیه فرمایید در مقایسه با همدیگر یکی معمولی، یکی پهن و دیگری باریک. اینک ظرف معمولی را با آبی که مقداری رنگ در آن ریخته شده است پر کنید.

نمونه‌ ای از بازی های آموزشی از نظر پیاژه

۱. ثبات مایعات

سه عدد ظرف شفاف تهیه فرمایید در مقایسه با همدیگر یکی معمولی، یکی پهن و دیگری باریک. اینک ظرف معمولی را با آبی که مقداری رنگ در آن ریخته شده است پر کنید. از فراگیر بخواهید تا آب ظرف معمولی را در ظرف پهن بریزد. از فراگیر بخواهید بیان دارد آیا در ریختن آب از یک ظرف به ظرف دیگر مقدار آب تغییر کرده؟ کم شده؟ زیاد شده؟ یا تغییری نکرده است؟ هرگاه جواب کودک نشان دهنده احساس او از تغییر مقدار آب بود، از او بخواهید تا آب را به ظرف اولی برگرداند و آنگاه دوباره پرسش خود را در مورد تفاوت مقدار آب مطرح کنید. اینک آب را از ظرف معمولی به ظرفیت باریکتر بریزید، مانند قبل مانند قسمت قبل نظر فراگیر را در مورد تغییر کمیت آب سوال کرده و هرگاه جواب او مبین احساس او از تغییر کمیت آب بود، آن را به ظرف اول برگردانید و سوال را تکرار کنید.

۲. ثبات مواد

 ظرفی شفاف و نه چندان بزرگ تهیه فرمایید. مقداری ماسه در آن ریخته و ظرف را کاملاً پر کنید. اینک ماسه را از ظرف بر روی سطح میز ریخته و نواری ماسه‌ای به وجود آورید. از فراگیر بپرسید، آیا مقدار ماسه در مقایسه با زمانی که در ظرف بود تغییر یافته، کم یا زیاد شده است؟ هرگاه جواب فراگیر مبین احساس او از تغییر کمیت ماسه بود. ماسه ها را دوباره به ظرف اول برگردانده و سوال خود را تکرار کنید. برای فراگیر توضیح دهید تغییر ظرف باعث تغییر کمیت ماسه نخواهد شد، بلکه تغییر در پراکندگی یا فشردگی مواد است که باعث این احساس می‌گردد. فعالیت فوق را می توانید با استفاده از خمیر بازی نیز انجام دهید. به این صورت که خمیر را در ظرف تهیه شده بریزید، آن را خوب فشار دهید تا در ظرف جا بگیرد و ظرف انباشته از خمیر گردد، اینک خمیر را از ظرف در آورده و آن را دراز، پهن، گرد یا تبدیل به سایر شکل ها کنید. از فراگیر بخواهید نظر خود را در مورد تغییر کمیت خمیر بیان دارد.

۳. ثبات اعداد

 تعدادی مهره تهیه کنید. آنها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. حالا مهره‌ها را در دو ردیف و هر مهره را روبه‌رو و مطابق مهره دیگر قرار دهید دو ردیف مهره با تعداد و طول مساوی. از فراگیر بخواهید با دقت به مهره ها نظر افکند، آنها را لمس کند و دوباره به جای اول خود بازگرداند. اینک یکی از ردیف ها را تغییر دهید فاصله مهره ها را از همدیگر زیادتر کنید و در نتیجه ردیفی طولانی تر، اما با همان تعداد مهره پدید آورید. از فراگیر بپرسید: آیا تعداد مهره ها در هر دو ردیف مساویند یا خیر؟ هر گاه فراگیر در دادن پاسخ دچار اشکال شد به او کمک کنید تا مهره ها را دوباره به همان حالت اول برگرداند. این فعالیت را با اشیای گوناگون و به دفعات متعدد تکرار کنید تا فراگیر در درک موضوع، تسلط کافی یابد.

۴. ثبات طول

 دو عدد چوب به طول تقریبی ۲۰ سانتیمتر تهیه کنید. هر دو چوب را در مقابل هم قرار دهید، دقت کنید ابتدا و انتهای هر دو چوب با هم مساوی باشند. از فراگیر بخواهید با دقت به چوب ها نگاه کند. آنها را لمس کند و دوباره به حالت اول برگرداند توجه دقیق فراگیر را به همسان بودن اندازه ها در اول و آخر چوب ها جلب کنید. اینک جای چوب ها را تغییر دهید، بدین صورت که ابتدا و انتهای چوب ها با یکدیگر تفاوت کند. از فراگیر بپرسید: آیا طول چوب ها هنوز هم با هم مساوی است یا خیر؟ هرگاه فراگیر در دادن پاسخ دچار اشکال شد به او کمک کنید تا چوب ها را دوباره به همان حالت اول بازگرداند. این فعالیت را با اشیا و چوب های گوناگون از لحاظ طول و به دفعات متعدد تکرار کنید تا فراگیر در درک مطلب مهارت کافی به دست آورد.

۵. ثبات شی ء

 دو گلوله خمیری به اندازه های مختلف در اختیار فراگیر قرار دهید. از او بپرسید: آیا این دو گلوله با هم از لحاظ اندازه و وزن یکسانند؟ هرگاه فراگیر در دادن پاسخ دچار اشکال شد به او کمک کنید، دریابد دو گلوله با هم یک اندازه و یک وزن نیستند با استفاده از ظرفی که اندازه آن کوچکتر از اندازه گلوله باشد و در نتیجه گلوله داخل آن نرود یا با استفاده از یک ترازو اختلاف وزن دوگلوله را به فراگیر نشان دهید‌ وقتی فراگیر متوجه شد دو گلوله خمیری با همدیگر یک اندازه و یک وزن نیستند از او بخواهید هر دوی آنها را یکسان کند. در بسیاری از مواقع عجیب نخواهد بود فراگیر به جای کاهش وزن یا اندازه گلوله بزرگتر نسبت به فشار دادن آن برای همسان ساختن آن با گلوله کوچکتر اقدام کند. به او کمک کنید به درک مطلب دست یابد با استفاده از یک ترازو و برداشتن خمیر از گلوله بزرگتر تا جایی که شاهین ترازو با هم مساوی گردد. یا هرگاه از هردو شیء، مثلاً، تیوپ ماشین یا بادکنک استفاده می کنید با خالی کردن باد شیء حجیم تر و هم اندازه کردن آن با شیء کوچک این فعالیت را به دفعات متعدد تکرار کنید تا فراگیر نسبت به درک مطلب مهارت کافی به دست آورد.

۶. ثبات سطح

دو قطعه مقوای ضخیم به ابعاد تقریبی ۳۰ × ۳۰ سانتیمتر تهیه فرمایید. تعداد ۱۸ عدد کارت کوچک و ابعاد تقریبی۳×۳ سانتیمتر نیز تهیه کنید. یکی از مربع های بزرگتر را به فراگیر بدهید و دیگری را خودتان نگه دارید. کارت های کوچک را نیز به تعداد مساوی تقسیم کنید، هر نفر ۹ عدد کارت. از فراگیر بخواهید از این لحظه اعمال شما را تکرار کند‌ مربع بزرگ را جلوی خود بگذارید یکی را نیز جلوی فراگیر قرار دهید تا مربعی متشکل از ۹ مربع کوچک در داخل مربع بزرگ شما و فراگیر به وجود آید. از فراگیر بخواهید به هر دو مربع نظر افکند ترجیحاً اگر بتواند فعالیت انجام شده را توضیح دهد بهتر خواهد بود. اینک مربع های داخل مربع بزرگ صفحه روبروی خود را در داخل مربع پراکنده سازید. از فراگیر بپرسید: آیا فضای موجود در هر دو صفحه مربع بزرگ یکسان هستند؟ این فعالیت را به دفعات متعدد تکرار کنید تا فراگیر در درک مطلب مهارت کافی به دست آورد.

۷. ردیف کردن 

تعدادی عروسک یا تصویر در اختیار فراگیر قرار دهید عروسک‌ها یا تصویر ها باید در اندازه های متفاوتی باشند. به تعداد عروسک ها یا تصویرها عصاهایی با اندازه های متفاوت در اختیار فراگیر قرار دهید. از فراگیر بخواهید با توجه به اندازه عروسک‌ها و عصاهای معین کند هر عصا متعلق به کدام عروسک است. به فراگیر کمک کنید تا عروسک ها و عصاها را با هم منطبق سازد. بعد، از او بخواهید این عمل را دوباره تکرار کند.

۸. ترکیب بندی 

تعدادی مهره های رنگارنگ را در اختیار فراگیر قرار دهید ۵ رنگ و از هر رنگ ۵ عدد فراگیر را تشویق کنید با مخلوط کردن مهره ها با یکدیگر انواع مختلفی از ترکیبات جدید به وجود آورد، مثلاً، ترکیبی از هر رنگ یک مهره، از هر رنگ یک مهره،... و الی اخر. توجه فرمایید این فعالیتی است بسیار پیچیده و امکان به وجود آوردن ترکیبات جدید با این تعداد مهره به نحو شگفت آوری زیاد است. لذا آنچه مورد نظر است، پرورش قدرت خلاقیت و ابتکار فراگیر است و بس، نه منظوری بیش از آن.نیاز به مشاوره حضوری در این خصوص دارید ؟!

اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج و یا با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید .نیاز به ویزیت یا مشاوره در منزل دارید؟

اگر ترجیح می دهید که مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۶۰۱۱ تماس حاصل فرمایید .نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp , IMO , Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۳۵۸۹۰۸۸۱۹ تماس حاصل فرمایید


نظرات