پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸

مقالات آرمیتا کلینیک

درون فکنی   وقتی شخص صفات مطلوب و مناسبی را به دیگران ببیند و خود را عاری از آن صفات بداند، سعی دارد
زوج ها نیاز دارند که برای همدیگر جذاب بمانند در یک رابطه ی خوب، افراد با هم بسیار راحت هستند. یکی از
تعادل خوشایند  اصول پایه توصیف شده اصولی هستند که زوج ها باید رعایت کنند، اما مهم است بدانیم که هر ر
تقویت ذهنیت بزرگسال سالم  ذهنیت بزرگسال سالم ذهنیتی واقع‌بین است، قادر به مسئولیت پذیری در قبال خود
تمایز گذاری میان ذهنیت های مختلف مرتبط با خشم ابراز خشم یا عصبانیت نقش مهمی در برخی ذهنیت های بازی م
ذهنیت های کودک ذهنیت های کودک با هیجانات منفی شدید مانند، خشم، اندوه و رها شدگی مرتبط هستند. این ذهت
مدل ذهنیت طرحواره چنانکه پیشتر نیز تا حدودی توضیح داده شد شد، یک طرحواره خاص می تواند با طیفی از الگ
تمرکز روی نیازها تمرکز روی نیازهای انسان ایده ای مرکزی در طرحواره درمانی است. نیازهای انسان و ناکامی
طرحواره های مربوط به حیطه گوش به زنگی افراطی و بازداری بیش از حد افرادی که دارای این طرحواره هستند ا
طرحواره‌های مربوط به حیطه محدودیت های مختل  افرادی که دارای طرحواره های مربوط به این حیطه هستند در پ
طرحواره شکست احساس شکست کامل و کم استعدادتر و کم هوش تر از دیگران بودن از مشخصه‌های این طرحواره است.
طرحواره خود گرفتار/ تحویل نیافته افرادی که از این طرحواره رنج می‌برند حس ضعیفی درباره هویت خود دارند