پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
آموزش برنامه ای  این نوع آموزش مبتنی بر اصول روانشناسی کنشگر می باشد و نخستین بار توسط اسکینر ارائه شده است.  1- دراین نوع آموزش مطالب درسی به مراحل کوچک (از حدود یک جمله تا یک پاراگراف) تقسیم می شوند. این مطلـب بر اصول ش