پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
آموزش تنظيم توجه  یایان تانگ، میشل پوسنر و ديگر متخصصان پژوهش توجه بحث كرده اند كه تمرين ذهن آگاهی مستلزم به كارگيری شبكه های مغزی متعددی است كه كاركردهای بسيار مهمی از سيستم توجه را بر عهده دارند. برای مثال وقتي به تنفس م