پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اثر توارث بر رفتار نزدیک به نیم قرن،رفتارگرایی و روانکاوی به جنبه های ارثی رفتار توجه نکرده اند.با این همه، از چهل سال پیش، متخصصان و محققان به اثر توارث بر تفاوتهای موجود در رفتار انسان توجه بیشتری دارند.