پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
در اختلال اضطراب اجتماعی، ترس و اضطراب و استرسی که در فرد وجود دارد می تواند باعث شود زندگی فرد بطور کامل با اختلال مواجه شو
این عارضه یک ناتوانی پیش رونده است که میتواند نوع رفتار های افراد، ارتباط گیری آنها، و معاشرت آنها با افراد را تحت تاثیر قرار دهد
اگر از ابتدای شروع این عوارض بیمار تحت درمان قرار گیرد، ممکن است در عرض یک هفته، این علایم از بین بروند