پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
درصد کمی خود پسندی ، خودخواهی و خود دوستی همیشه بخشی از صفت های طبیعی انسان بوده است؛ اما افراد خود شیفته ی واقعی، در این باره بیش از حد افراط می کنند.
 ویژگی‌های این اختلال شامل گوشه گیری، انزوا، عدم تمایل به درگیری اجتماعی، موفقیت شغلی و اجتماعی محدود،
گونه ای از اختلالات دو قطبی با دوره‌های افسردگی اساسی و هیپومانیا مشخص می‌شود. • اختلال دوقطبی I کمتر از اختلال افسردگی عمده شایع است و شیوع مادام‌العمر آن حدود یک درصد است. اختلال دو قطبی II تقریبا ۵ درصد شیوع دارد.
گونه ای از اختلالات دو قطبی با دوره‌های افسردگی اساسی و هیپومانیا مشخص می‌شود. • اختلال دوقطبی I کمتر از اختلال افسردگی عمده شایع است و شیوع مادام‌العمر آن حدود یک درصد است. اختلال دو قطبی II تقریبا ۵ درصد شیوع دارد.
شخصیت  در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شوند تا رفتاری اتفاق افتاد اتخاذ کند که مختص خود اوست. چون ویژگی‌های فردی می‌توانند به صورتهای کاملاً متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، بنابراین، می‌توان انتظار داشت ک