پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال سلوک یک اختلال رفتاری و احساسی جدی است که می تواند در کودکان و نوجوانان اتفاق بی افتد
ویژگی اصلی اختلال سلوک، الگوی مداوم و مکرر رفتارهایی است که در آن کودک یا نوجوان، حقوق دیگران یا قوانین یا هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد.
اختلال سلوک طیف وسیعی از رفتارهای ضد اجتماعی چون اعمال پرخاشگرانه، سرقت، خرابکاری، حریق عمدی، دروغگویی، ولگردی، و فرار را در بر می‌گیرد. اگر چه این رفتارها گوناگون هستند، ویژگی مشترک آنها زیر پا گذاشتن مقررات و انتظارات اج