پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال شخصیتی خود شیفته، یکی از انواع مختلف اختلالات شخصیتی است که در آن افراد احساس خود بزرگ بینی بیش از حدی دارند و بر این باورند که فرد بسیار مهمی هستند
 ویژگی‌های این اختلال شامل گوشه گیری، انزوا، عدم تمایل به درگیری اجتماعی، موفقیت شغلی و اجتماعی محدود،
شخصیت  در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شوند تا رفتاری اتفاق افتاد اتخاذ کند که مختص خود اوست. چون ویژگی‌های فردی می‌توانند به صورتهای کاملاً متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، بنابراین، می‌توان انتظار داشت ک