پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
 باورها درباره ی خود • من به کنترل شدن توسط دیگران حساسم. • من درک نشده ام و قدر من دانسته نشده است.  باورها درباره ی دیگران  • دیگران قوی، مداخله‌گر و پرتوقع اند. • آنها انتظارات غیر معقول از من دارند.  آنها حتماً مرا تن
شخصیت  در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شوند تا رفتاری اتفاق افتاد اتخاذ کند که مختص خود اوست. چون ویژگی‌های فردی می‌توانند به صورتهای کاملاً متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، بنابراین، می‌توان انتظار داشت ک