پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اختلال شخصیت وسواسی ۔ جبری اختلال وسواسی ۔ جبری (OCD)، با اختلال شخصیت وسواسی ۔ جبری (OCPD) تفاوت دارد. ارتباط خاصی میان این دو اختلال وجود ندارد، جز اینکه علامت اختصاری آنها در سه حرف با یکدیگر مشترکند. کمال خواهی یکی از