پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افسردگی در روانپویشی دوانلو میگوید روش معیار اولیه او یعنی فشار و چالش بی وقفه باید در درمان بیماران مبتلا به افسردگی بالینی و افسردگی مزمن و منشی اصلاح و تعدیل شود. از آنجا که این بیماران به دفاع واپس رانی آنی متوسل می‌شو