پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
افکار و عقاید بیش بها داده شده  عقیده بیش بها داده شده که عقیده منفرد، قوی، مشغول کننده و محدودکننده زندگی است که می‌تواند بر روی اعمال شخص اثر بگذارد.