پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
اعتراض اعتراض چیست؟  اعتراض چه انواعی دارد؟ اعتراض چه عللی دارد؟ چگونه اعتراض کنیم؟ معنای لغوی اعتراض: انتقاد، ایراد، بازخواست، تعرض، خردهگیری، مواخذه، نکتهگیری، واخواهی. معنای علمی اعتراض کلام، هیجان یا رفتاری در مخالفت