پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انکار انکار، یعنی باور داشتن و اصرار ورزیدن به درستی چیزی که نادرست است، یکی از دفاع های عمده است که نخستین بار از جانب آنا فروید مطرح شد. انکار در شکل دفاعی تاکتیکی پدیده ای بسیار رایج است. مثلا وقتی بیمار می گوید من عصبا