پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انکار درستی احساس  اضطراب، یک بیماری انتظاری است. پیش بینی می کنید اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع است و مهم نیست اختلالی که دچارش هستید، هراس، اضطراب اجتماعی، اضطراب تعمیم یافته یا فشار روانی پس از آسیب باشد. تمام اختلالهای اض
انکار انکار، یعنی باور داشتن و اصرار ورزیدن به درستی چیزی که نادرست است، یکی از دفاع های عمده است که نخستین بار از جانب آنا فروید مطرح شد. انکار در شکل دفاعی تاکتیکی پدیده ای بسیار رایج است. مثلا وقتی بیمار می گوید من عصبا