پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
نظریه دوم اثربخشی درمانی این است که روان درمانی تحلیلی به تقویت کارکردهای بیماران کمک می کند
مفهوم کارکرد ایگو را می توان شیوه ای دانست که افراد زندگی ذهنی درونی خود و رابطه با دنیای بیرونی را مدیریت می‌کنند