پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
برداشت غربی از مفهوم شرقی پیدایش رسمی ساتیپاتانا، به طور سنتی از دل يك فن مراقبه به نام ويپاسانا، به معنای نظاره عینی یا بینش كه گفته شده تغيير شخصيت را تسهیل می كند، آغاز شده است. عناصر مراقبه ويپاسانا تغيير نام پيدا كرده