پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
بی انگیزگی در اسکیزوفرنیا در صورتی که انگیزه وجود داشته، شاید سال‌ها قبل، اما دلسردی هم اکنون عارض شده است، هدف اصلی، توانمندسازی بیماران بر رسیدن به احساس کفایت، توانایی و تسلط - و بیش از همه، تحت فشار مفرط نبودن برای موف