پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تحلیل انتقال تحلیل انتقال یا تحلیل سیستماتیک انتقال، ششمین مرحله از توالی پویشی محوری است، که مستقیماً پس از تجربه احساسات مخلوط غلیظ، گناه، اندوه/ ماتم، و عشق یا احساسات مثبت در قالب بازگشایی رخ می‌دهد. این نخستین مرحله ا