پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تخصیص زمان حسادت  شما ممکن است احساس در هم آمیخته ای درباره افکار حسادت آمیز داشته باشید. از طرف، شما اعتقاد دارید که این افکار ممکن است مفید باشند شما ممکن است از طریق آنها بفهمید چه چیزی در حال وقوع است، آنها ممکن است به