پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
در این روش˓ از پی آمدهای طبیعی برای شکستن عادات ناپسند و آموزش رفتارهای مناسب به طور همزمان استفاده می شود.
ر یک ارتباط سببی بين روشهای تربیت کودک و اختلال وسواسی فکری عملی وجود داشته باشد، این ارتباط ممکن است دو سویه باشد. خانواده هایی که از الگوی سهل گيرانه مفرط در برابر رفتار تشریفاتی استفاده می‌کنند ممکن است با رفتار وسواسی