پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ترومای دلبستگی ترومای دلبستگی اشاره دارد به رویدادهای اوایل زندگی، مانند بدرفتاری آشکار یا پنهان، بی اعتنایی یا فقدان که سبب آسیب به پیوندهای کودک با اشخاص مرتبط با دلبستگی اولیه او مانند والدین، همشیرها، پدربزرگ و مادربزر