پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
در امر تشویق کردن کودکان، غالب بودن کیفیت بر کمیت ممکن است کلید ساخت اعتماد به نفس کودکان باشد.
والدین آنچنان در تعلیم و مراقبت از فرزندانشان غرق هستند که وقتی عمل خوبی از آن ها سر می زند˓ آن را به سادگی بدیهی تلقی می کنند