پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ظرفیت  ظرفیت اشاره دارد به توانایی بیمار در انجام دادن تمامی موارد زیر بدون پناه بردن به دفاع های مخرب. • تاب آوردن اضطراب، بدون فراتر از رفتن آستانه اضطراب (تحمل اصطراب)؛ • مشاهده و فهم مبانی زندگی درونی (احساسات، اضطرا