پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مطالعات《مک کارتی》نشان می دهد که دختر بچه ها خوش زبان تر و حراف ترند و از واژه های بیشتری استفاده می‌کنند و در تکلم بر پسرها برتری دارند و در سالهای اول مدرسه نیز دشواری پسرها در آموختن مطالب از دخترها بیشتر است