پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تنبیه فقط هنگامی موثر قلمداد میشود که بروز رفتار نامناسب را کاهش دهد.
تنبیه فیزیکی و بدنی می تواند اثرات مخرب و بلند مدتی بر روی کودکان داشته باشد