پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
تنظیم اضطراب تنظیم اضطراب روشی است برای کاستن اضطراب بیمار، وقتی اضطراب بیمار از آستانه فراتر می‌رود، ادامه فشار و یا چالش بی‌تأثیر و اغلب ضد درمان است. در چنین وضعیتی به منزله بخشی از روش تدریجی دوانلو در ISTDP، درمانگر