پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خانواده به عنوان هسته ی اولیه جامعه، منشأ تشکیل نهادهای اجتماعی است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی - اجتماعی و فرهنگی است که در بروز رفتار سوء مصرف مواد دخالت دارد.