پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خواب  یکی از حالتهای آگاهی نوزاد فعالیت اصلی نوزاد خواب است. او هر روز در ۷ یا ۸ دوره کوتاه و در مجموع ۱۶ ساعت یا بیشتر می خوابد. حالتهای بیداری و خواب، با چرخه های تقریبا چهار ساعته، پشت سرهم می آیند: