پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
نوعی اختلال شخصیت است که در آن بیمار خود را بزرگ و مهمتر از آنچه هست می‌پندارد و بیش از حد احساس توانایی و لیاقت می‌کند. این بیماران خود را در مرکز دنیا می بینند، از هر جهت ویژه هستند، پرافاده‌ بوده و در ذهن خود آدم مشهوری
آن ها مدام می خواهند یک بحثی را به میان آورند که نشان دهند او از شما و هر کس دیگری برتر است. همیشه از خود تعریف می کنند، پس سعی کنید وارد بحث های او نشوید.