پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دايره پرخاشگری قسمتی از خشم را می توان به صورت سه حالـت در نظـر گرفـت: اوج گـرفتن، انفجار و بعد از انفجار. اين سه حالت با هم تشكيل دهنـده دايـره پرخاشـگری هستند.