پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خوشبختانه خودکشی قابل پیشگری است؛ و پیشگری از آن نیازمند این است که بدانید چه کارهایی باید برای اینکار انجام دهید و چگونه رفتار کنید.
مانند دیگر نشانه ها، خودکشی نیز ممکن است ناشی از تعدادی مشکلات زیربنایی و تاثیر گذار بوده و فقط ناشی از افسردگی نباشد