پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
این امر که زوج ها مدام شروع به دعوا کردن و آشتی کردن بکنند امر غیر عادی ای نیست ، تا اینکه یک روز آنها برای همیشه از هم جدا میشوند .
ابتلا یکی از زوجین به بیماریهای جسمی یا روانی و مهاجرت و بحران میانسالی و سندرم پیش از قاعدگی نیز میتوانند باعث طلاق گردند.
برخی محققان خیانت یا بی وفایی را تخطی از قرار داد عاطفی یا جنسی با همسر می دانند.
طلاق ازدواج انسانی ترین هنجار اخالقی یک جامعه برای روابط دو جنس زن و مرد است. خانواده پایه اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است و در وسیع ترین مفهوم کلمه خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است.