پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ترک مواد افیونی  در اثر توقف یا کاهش مصرف زیاد و طولانی مواد افیونی یا متعاقب تجویز یک آنتاگونیست بعد از یک دوره ی مصرف، علایم نارحت کننده ای ظاهر می شود که به سندرم ترک موسوم است در چنین موقعیتی، فرد وابسته به مواد علایم