پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مراحل روانی  اجتماعی: بحران هایی که باید حل شود. ۱. اعتماد یا عدم اعتماد ۲. خودمختاری یا شرم و تردید ۳. ابتکار یا احساس گناه ۴. شایستگی یا خودکم بینی  در یک در هر یک از ۸ مرحله پیشنهادی اریکسون، بحران بحران مهمی به وجود م