پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انواع خشم چارلز اسپیلبرگر خشم رابه دو نوع تقسیم کرد : 1- خشم معطوف به درون : خشمی که انسان آن را تجربه یا تحمل می کند اما آن را آشکار نمی کند.  2- خ‌شم معطوف به برون : خشمی که فرد آن را آشکار می کند و نشان می دهد.  پرخاش
تنفس برای کنترل خشم اين شيوه از زمره روشهای اصلی مديريت خـشم اسـت كـه بايـستی در طـرح كنترل خشم هركسی گنجانده شود. 
تنفس برای کنترل خشم اين شيوه از زمره روشهای اصلی مديريت خـشم اسـت كـه بايـستی در طـرح كنترل خشم هركسی گنجانده شود. 
خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، است. کسانی که دچار تعارض درونی شدید برخاسته از خشم اند، از ابراز قاطعانه خود و مرزبندی با دیگران ناتوان اند.