پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
در سنجش بالینی جمع آوری اطلاعات منظم درباره فرد و مشکلات او نقطه آغاز کار است. به دست آوردن اطلاعات مفید در زمینه تمامی عواملی که در شکل‌گیری مشکلات رفتاری دخیل اند، ضرورت دارد.