پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
رفتار درمانی دیالکتیکیDBT چیست؟  در رفتار درمانی دیالکتیکی، دیالکتیک به نیازهای و خواسته‌های متضاد می‌پردازد و رفتار به داشتن اهداف استراتژیک که مدام با فعالیتتان مورد مقایسه قرار می‌دهید، اشاره می‌کند.