پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
روش های مدیریت خشم بهترین روش برای مهار کردن خشم ، بهره گیري از ریلکس (آرام ساختن تن و جان) است. ثابت شده که انجام حرکت های تنفسی در خاموش نمودن غلیان هاي درونی بسیار مؤثر بوده است. در زیر به چند نمونه از این تمرین ها اشار
خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، است. کسانی که دچار تعارض درونی شدید برخاسته از خشم اند، از ابراز قاطعانه خود و مرزبندی با دیگران ناتوان اند.