پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
از شکایتهای معمول زوجین می توان منفی بودن تعاملات روزمره آنها را نام برد. با استفاده از پیش نویس های رفتاری که در آن افراد رفتار روزانه همسرشان را بررسی می‌کنند، می‌توان فهمید که رفتارهای روزانه با رضایتمندی از رابطه همبست