پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
زوج درمانی متمرکز بر هیجان عقیده دارد که مشکلات ارتباطی در مجموع از انکار احساسات و نیازهای دلبستگی نشات می‌گیرند که چرخه های تعاملی منفی و الگوهای ارتباطی ناموثری را خلق می‌کنند.