پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
سیبرنتیک شاید نخستین و بانفوذترین مدل از نحوه عمل خانواده‌ها، سیبرنتیک یا مطالعه ساز و کارهای بازخورد در نظام‌های خود تنظیم کننده باشد.